Analysis of housing development in the Klodawa with the use of New Urbanism solutions


openaccess, Vol. 570 (1) 2020 / wtorek, 28 stycznia, 2020

(Open Access)

A. Szyburska,
A. Szymczak-Graczyk

Volume 570: Issue 1
Pages 3-6
Accepted for publication: 12.12.2019 r.

DOI: 10.15199/33.2020.01.01

The article presents a proposal to revitalize a worker’s housing estate using the solutions of the New Urbanism trend. Actions taken were aimed atpreserving the existing urban fabric, taking into account its historical values and aesthetic, giving new character to buildings, as well as directing changes in the spatial functioning of the estate. The area was enriched with functional zones such as sports, for children, leisure and recreation, as well as service and commercial areas along with the introduction of Rynek street in the housing estate. It was proposed to change the facade of existing buildings using modern environmentally friendly construction solutions. Keywords: New Urbanism; worker’s housing estate, closed cell polyurethane foam, spray insulation.
 1. Deręgowska Beata, Anna Szymczak-Graczyk. 2017. „Ocena przydatności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, traktowanych jako podłoże sprężyste pod posadzki”. Materiały Budowlane 537 (5): 126 – 127. DOI: 10.15199/33.2017.05.52.
 2. Janas Ewelina, Anna Szymczak-Graczyk. 2018. „Analiza parametrów fizykalnych wielowarstwowych przegród ściennych w budynkach termomodernizowanych”. Materiały Budowlane 556 (12): 34 – 36. DOI: 10.15199/33.2018.12.11.
 3. Kmiecik Grzegorz, Hanna Szymczak, Anna Szymczak-Graczyk. 2017. „Problemy formalnoprawne związane z procesami budowlanymi na obszarach rewitalizowanych”. Przegląd Budowlany (9): 93 – 94.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 5. Schneider Daria, Anna Szymczak-Graczyk. 2019. „Wyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ”.Materiały Budowlane 557 (1): 62 – 63. DOI:10.15199/33.2019.01.12.
 6. Sepioł Janusz i inni. 2014. Przestrzeń życia Polaków. Fundacja SARP. Warszawa.
 7. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodawa, 2013.
 8. Szyburska Aneta. 2019. „Analiza zagospodarowania osiedla na terenie powiatu kolskiego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu”. Praca magisterska pod kierunkiem dr inż. Anny Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 9. Szymczak Hanna, Grzegorz Kmiecik, Anna Szymczak-Graczyk, Marta Szejnfeld. Natalia Jakubiak. 2015. Jakość przestrzeni publicznej w procesach rewitalizacji. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Poznań.
 10. Szymczak Hanna, Grzegorz Kmiecik, Anna Szymczak-Graczyk. 2016. „Ocena efektywności rozwiązań energooszczędnych w eksploatacji budynku średnio powierzchniowego centrum handlowo-usługowego”. Inżynieria Ekologiczna 46: 154 – 160. DOI: 10.12912/23920629/61479.
 11. Szymczak Hanna, Grzegorz Kmiecik, Marta Szejnfeld,Anna Szymczak-Graczyk. 2017. „Zarządzenie dziedzictwem historycznym w procesach rewitalizacyjnych”. Przegląd Budowlany (5): 33 – 36.
 12. Uchwała nr 325/01 Rady Miejskiej w Kłodawie z 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodawa.
 13. Wejchert Kazimierz. 1969.Miasto na warsztacie. Arkady. Warszawa. Artykuł przygotowany na podstawie pracy magisterskiej nagrodzonej w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR iPIR„SIPUR” oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Poznaniu. Przyjęto do druku: 12.12.2019 r.
mgr inż. Aneta Szyburska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej ORCID: 0000-0002-1187-9087

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej ORCID: 0000-0002-1187-9087

anna.szymczak-graczyk@up.poznan.pl