The influence of activation of biomass fly-ash on properties of concrete with this kind of addition


Vol. 542 (10) 2017 / czwartek, 25 października, 2018

(InPolish)

J. Popławski,
M. Lelusz

DOI: 10.15199/33.2017.10.17

Volume 542: Issue 10
Pages 51-53
Accepted for publication: 24.08.2017 r.

Fly ashes obtained from biomass combustion are a new form of industrial waste. Their utilization is troublesome due present law acts. Research done on biomass fly-ashes suggest that they can be an attractive material for concrete industry. To enhance their properties fly-ashes can be treated. The article presents a research on the influence of fly-ash activation on the cement composites properties. Sieved, grounded and non-treated fly-ashes were used. The dosage of fly-ashes was either 20; 40 or 60% binders mass. 40% addition of sieved fly-ash has increased the 90 days compressive strength by 46% comparing to control specimens. Ground fly-ash increased abrasion resistance up to 23%.

Keywords: fly-ash; biomass; secondary fuel; concrete; cement.
 1. Baran Tomasz, Mikołaj Ostrowski, Zbigniew Giergiczny. 2015. „Wykorzystanie mieszanych popiołów lotnych z oddzielnego spalania pyłu węglowego i paliw wtórnych w produkcji spoiw wiążących”. Materiały Budowlane 520 (12): 37 – 40. DOI: 10.15199/33.2015.12.11.
 2. Cheah Chee Ban, Mahyuddin Ramli. 2011. „The implementation of wood waste ash as a partial cement replacement material in the production of structural grade concrete and mortar: An overview”. Resources, Conservation and Recycling 55: 669 – 685.
 3. Chen Wei-Sheng, Fang-Chih Chang, YunHwei Shen, Min-Shing Tsai, Chun-Han Ko. 2012. „RemovalofchloridefromMSWIflyash”.Journal of Hazardous Materials Vol. 237: 116 – 120.
 4. Cordeiro Guilherme C., Romildo D. T. Filho, Luis M. Tavares, Eduardo de Moraes Rego Fairbairn. 2009. „Ultrafine grinding of sugar cane bagasse ash for application as pozzolanic admixture in concrete”. Cement and Concrete Research 39: 110 – 115.
 5. Elinwa Augusthe U., Stephen P. Ejeh, Ahmed M. Mamuda. 2008. „Assessing of the fresh concrete properties of self-compacting concrete containing sawdust ash”. Construction Building Materials 22: 1178 – 1182.
 6. Gawlicki Marek, Zuzanna Graur, Ewelina Ślęzak. 2014. „Popioły lotne ze spalania biomasy jako składnik spoiw drogowych”. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 19: 34 – 46.
 7. Ghorpade Vaishali G. 2012. „Effect of wood waste ash on the strength characteristics of concrete”. Nature Environment and Pollution Technology 11: 121 – 124.
 8. Giergiczny Zbigniew. 2013. Popiół lotny w składzie cementu i betonu – monografia. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 9. JaworekAnatol, Tadeusz Czech,Arkadiusz T. Sobczyk,Andrzej Krupa. 2013. „Properties of biomass vs. coal fly ashes deposited in electrostatic precipitator”. Journal of Electrostatics 71: 165 – 175.
 10. PN-EN 197-1:2012, Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 11. PN-EN 206-1:2014, Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 12. PN-EN 450-1:2012, Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
 13. PN-EN 12390-3:2011, Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 14. PN-EN 13892-3:2005, Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego.
 15. Rajamma Rejini, Richard J. Ball, Luis A. da C. Tarelho, Geoffry C. Allen, João A. Labrincha, V. M. Ferreira. 2009. „Characterisation and use of biomass fly ash in cement-based materials”. Journal of Hazardous Materials 172: 1049 – 1060.
 16. Rajamma Rejini, Luciano Senff, Manuel Ribeiro, João A. Labrincha, Richard Ball, Geoffry C. Allen. 2015. „Biomass fly ash effect on fresh and hardened state properties of cement based materials”. Composites Part B 77: 1 – 9.
 17. Zielenkiewicz Wojciech, Miron Kamiński. 2001. „A conduction calorimeter for measuring the heat of cement hydration in the initial hydration period”. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 65: 335 – 340.
mgr inż. Jakub Popławski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
dr inż. Małgorzata Lelusz, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Jakub Popławski

j.poplawski@doktoranci.pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.10.17