The impact of fly ash on leaching of selected heavy metals from concrete


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Elżbieta Haustein

DOI: 10.15199/33.2016.07.28

Volume 527; Issue 7
Pages 88-90

Accepted for publication: 12.04.2016 r.

The paper presents results of the model test (period to 2 years) leaching of the heavy metals from the concrete with mineral additives – fly ash (FA) in an amount up 15% to 40% by weight of cement. The study is limited to the level of releases of heavy metals in the form of: Zn2+, Cr3+, Cd2+, Cu2+, Ni2+ and Pb2+. These results confirmthe high degree of immobilization of heavy metals in the microstructure of the concrete. Heavy metals adsorption on the surface of phase so-called C-S-H (calcium silicate hydrates) in structure of concrete with fly ash.

Keywords: concrete, fly ash, heavy metals, immobilization.
 1. Beton przyjazny środowisku. 2008. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego (SPBT) w Polsce.
 2. Butera Stefania, Jiri Hyks, Thomas H. Christensen, Thomas Fruergaard Astrup. 2015. „Construction and demolition waste: Comparison of standard up-flow column and down-flow lysimeter leaching tests”. Waste Management 43: 386 – 397.
 3. Król Anna. 2012. „Uwalnianie metali ciężkich z kompozytów mineralnych z uwzględnieniem oddziaływania
 4. Król Anna. 2012. „Metody badań i oceny uwalniania metali ciężkich z konstrukcyjnych materiałów budowlanych”. Materiały Budowlane (10): 48 – 50.
 5. Król Anna. 2011. „Problems of assessment of heavy metals leaching from construction materials to the environment”. Architecture Civil Engineering Environment 3: 71 – 76.
 6. Kuchar Sylwia. 2014. „Popiół lotny w cemencie – rola fazy amorficznej”. Budownictwo, Technologie, Architektura (4): 64 – 67.
 7. PN-EN 12457-4:2006. Charakteryzowanie odpadów. Wymywanie. Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów. Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości).
 8. PN-EN 450-1:2009. Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości.
 9. PN-ISO 8288: 2002. Jakość wody. Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu. Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu.
 10. PN-EN ISO 15587-1:2005. Jakość wody. Mineralizacja w celu oznaczania wybranych pierwiastków w wodzie. Część 1: Mineralizacja wodą królewską.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. RP nr 137, poz. 984).
 12. Tiwari Manoj Kumar, Samir Bajpai, Umesh Kumar Dewangan, Tamrakar Raunak Kumar. 2015. „Suitability of leaching test methods for fly ash and slag: A review”. Journal of Radiation Research and Applied Sciences (8): 523 – 537.
Elżbieta Haustein, Ph. D. Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Elżbieta Haustein, Ph. D. Eng.

haustein@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.28