The impact of changes in technical and construction regulations on the construction process focus on fire safety. Part 1


Vol. 551 (7) 2018 / sobota, 12 stycznia, 2019

(InPolish)

M. Marcin,
R. Krupa,
P. Kubica,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.07.01

Volume 551: Issue 7
Pages 2-5
Accepted for publication: 04.06.2018 r.

The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. Changes of the wording of the recipe before and after the change were compared; general direction of changeswere indicated; the impact of the changes on the construction process; aswell as interpretation doubtswas presented. Keywords: fire safety of buildings; technical regulations; Technical Conditions.
  1. PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
  2. PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
  3. Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2”. Materiały Budowlane 534 (2): 46 – 48. DOI: 10.15199/33.2017.02.11.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8.12.2017 r. poz. 2285).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami, obowiązującymi do końca 2017 r.).
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.4.2011.
  7. Sulik Paweł, Tomasz Gwiżdż. 2014. „Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne w świetle nowych przepisów normowych”.Materiały Budowlane (7): 6 – 7.
  8. Sulik Paweł,Wojciech Chruściel. 2014. „Sposoby zabezpieczania elewacji wykonanych w technologii ETICS przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego”. Inżynier Budownictwa (3): 62 – 66.
  9. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 (obowiązuje od 7.06.2017 r.).
Burda Marcin, Krupa Rafał, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Kubica Przemysław, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Sulik Paweł, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Sulik Paweł, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.07.01