The effects of milled debris addition on cement mortar properties


Vol. 530 (10) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

T. Rucińska,
K. Łącka

DOI: 10.15199/33.2016.10.07

Volume 530: Issue 10
Pages 22-24
Accepted for publication: 06.09.2016 r.

This paper presents results of the study on cement mortar consisting milled brick and concrete debris which indicate its usefulness for construction purposes. The inspiration behind this experiment was the fact that the durability of many constructions works is coming to an end. Part of the former German construction works, industrial buildings, road, railway or port infrastructure facilities is subject to demolition. Because of that, there are generated huge quantities of waste remains, including construction debris, which are a burden on the natural environment and which is why developing solutions minimizing the problem is crucial.

Keywords: cement mortar, brick recyclate, concrete recyclate, waste materials, mortars with recyclate.
  1. Golda Artur, Zbigniew Giergiczny. 2007. „Wpływ dodatku kruszywa z recyklingu na konsystencję mieszanek betonowych. IX Sympozjum Naukowo-Techniczne Reologia w Technologii Betonu: 15 – 26.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88.
  3. Sikora Paweł, Elżbieta Horszczaruk, Teresa Rucińska, Agnieszka Straszyńska. 2015. „Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną”. Materiały Budowlane 5: 116 – 118. DOI: 10.15199/33.2015.05.47.
  4. Szwabowski Janusz, Jacek Gołaszewski, Alina Dukowicz, Teresa Buczek, Sławomir Suchoń. 1999. „Mączka ceglana jako dodatek do zapraw i betonu”. Cement-Wapno-Beton 3: 86 – 91.
  5. Wild Stan. 1996. Observations on the use of ground waste clay brick as a cement replacement material. Building Research & Information 24: 35 – 40. DOI: 10.1080/09613219608727496.
  • dr inż. Teresa Rucińska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury
  • inż. Katarzyna Łącka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury

dr inż. Teresa Rucińska

trucinska@zut.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.10.07