The effect of thermal insulation of the wall separating residential premises from the common communication zone on its acoustic insulation


openaccess, Vol. 600 (8) 2022 / wtorek, 23 sierpnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.08.02

Szeląg Agata, Ziarko Bartłomiej. 2022. The effect of thermal insulation of the wall separating residential premises from the common communication zone on its acoustic insulation. Volume 600. Issue 8. Pages 10-12. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.07.2022 r.

The article concerns the problem of the negative impact of termal insulation with lamella wool and insulation plaster on the walls separating the apartments from the communication on their sound insulation parameters. The analyzes were based on the results of field measurements of the acoustic insulation of two walls. The authors showed that to meet the standard requirements concerning the values of walls acoustic insulation indexes, the above-mentioned insulation solutions cannot be used.
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
  2. PN-B-02151-3-2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
  3. PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
  4. PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
  5. PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
  6. Dulak L. Wpływ ocieplenia na izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej, Materiały Budowlane; 2012; 8:10÷12.
  7. Nurzyński J. Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie. Prace naukowe ITB. Warszawa 2013.
dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID 0000-0002-9058-565X
mgr inż. Bartłomiej Ziarko, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID 0000-0002-8836-5586

dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID 0000-0002-9058-565X

aszelag@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.08.02

Article in PDF file