The coefficient of thermal conductivity of hemp-lime composites manufactured by tamping


openaccess, Vol. 564 (8) 2019 / czwartek, 3 października, 2019

(Open Access)

M. Gołębiewski,
B. Pietruszka

DOI: 10.15199/33.2019.08.09

Volume 564: Issue 8
Pages 61 – 63
Accepted for publication: 12.06.2019 r.

The hemp-lime composite, usedmainly as an filling and insulating material, is characterized by low mechanical strength, low thermal conductivity, low diffusion resistance coefficient and high ecological value. The thermal conductivity of the composite is in the range from about 0,06 to about 0,15 W/(m•K) for its different variations,wherein its value of the composites for typical wall applications varies around 0,1 W/(m•K). In this study, the results of thermal conductivity tests are presented of the composites with different densities resulting from varying degrees of compression of the mix, made with the use of differential composition of the binder and with different proportions of component. The obtained results are in the range of results from comparable studies and prove good properties of the material in the terms of its thermal insulation.
Keywords: hempcrete; hemp-lime composite; thermal conductivity.
[1] Benfratello Salvatore, Cinzia Capitano, Giorgia Peri, Gianfranco Rizzo, Gianluca Scaccianoce, Giancarlo Sorrentino. 2013. „Thermal and structural properties of a hemplime biocomposite”. Construction and Building Materials 48: 745 – 754.
[2] Cerezo Veronique. 2005. „Proprietes mecaniques, thermiques et acoustiques d’unmateriau a base de particules vegetales: approche experimentale et modelisation theorique”. Report. Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.
[3] Elfordy S., F. Lucas, Franc Tancret, Y. Scudeller, L. Goudet. 2008. „Mechanical and thermal properties of lime and hemp concrete („hempcrete”) manufactured by a projection process”. Construction and Building Materials 22: 2116 – 2123.
[4] Gołębiewski Michał. 2016. „Kompozyty konopno- wapienne (hempcrete)”.Materiały Budowlane 527 (7): 91 – 94. DOI: 10.15199/33.2016.07.29.
[5] Gołębiewski Michał. 2017. „Rola kompozytów konopno-wapiennych w rozwoju zrównoważonego budownictwa”. Materiały Budowlane 540 (8): 197 – 199. DOI: 10.15199/33.2017.08.56.
[6] Gołębiewski Michał, Grzegorz Adamczewski. 2018. „Wytrzymałość na ściskanie kompozytów konopno- wapiennych wytworzonych metodą ubijania”. Materiały Budowlane 553 (9): 86 – 88. DOI: 10.15199/33.2018.09.24.
[7] Gourlay Etienne, Laurent Arnaud. 2010. Comportement hygrothermique des murs de beton de chanvre. Proceedings of the Actes ducongres SFT.
[8] PN-EN 12664:2001 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Suche i wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym.
[9] Stevulova Nadezda, Lucia Kidalova, Josef Junak, Julia Cigasova, Eva Terpakova. 2012. „Effect of hemp shive sizes on mechanical properties of lightweight fibrous composites”. Procedia Engineering 42: 496 – 500.
[10] Walker Rossane, Sara Pavia. 2014. „Moisture transfer and thermal properties of hemp-lime concretes”. Construction and Building Materials 64: 270 – 276.
[11] www.bcb-tradical.com (dostęp: 05.06.2015 r.).
mgr inż. arch. Michał Gołębiewski, Politechnika Warszawska; Wydział Architektury
dr inż. Barbara Pietruszka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

mgr inż. arch. Michał Gołębiewski

m.w.golebiewski@gmail.com