Strength of unreinforced joints of masonry walls made of AAC


openaccess, Vol. 559 (3) 2019 / sobota, 23 marca, 2019

(Open Access)

I. Galman,
R. Jasiński

DOI: 10.15199/33.2019.03.13

Volume 559: Issue 3
Pages 58-59
Accepted for publication: 04.02.2019 r.

The article presents a synthesis of own results of unreinforced joints of walls made of autoclaved aerated concrete masonry units. The relationships of the load displacement of unreinforced joints with the classicalmasonry bond are discussed. Using the standard procedures, parameters enabling the design of joint were given. Keywords: masonry structures; stiffening of joints; strength of masonry walls.
  1. STME519-81 Standard TestMethod for Diagonal Tension (Shear) ofMasonry Assemblages.
  2. Galman Iwona,RadosławJasiński. 2017. „Połączenia ścianmurowych, podstawy teoretyczne”.MateriałyBudowlane540(8):190÷193.DOI:10.15199/33.2017.08.54.
  3. Galman Iwona, Radosław Jasiński, T. Hahn, K. Konopka. 2017. „Badanie połączeń ścian murowych”. Materiały Budowlane 542 (10): 94 ÷ 96. DOI: 10.15199/33.2017.10.32.
  4. Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2016. „Comparison Research of Bed Joints Construction and Bed Joints Reinforcement on Shear Parameters ofAAC Masonry Walls”. Journal of Civil Engineering and Architecture,Vol. 10, No. 12, str. 1329 ÷ 1343, DOI: 10.17265/1934-7359/2016.12.004.
  5. PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
  6. PN-EN 1052-1:2000Metody badań murów. Część 1. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
  7. PN-EN 1052-3:2004 Metody badań murów. Część 3. Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
  8. PN-EN1996-1-1+A1:2013-05Eurokod 6.Projektowanie konstrukcjimurowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
dr inż. Iwona Galman, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

radoslaw.jasinski@polsl.pl