Significance of damage in pipes affecting for the use of CIPP internal linings


openaccess, Vol. 609 (5) 2023 / czwartek, 25 maja, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.05.12

Abel Tomasz, Gut Remigiusz, Jasiński Wiktor. 2023. Significance of damage in pipes affecting for the use of CIPP internal linings. Volume 609. Issue 5. Pages 47-50. Article in PDF file

Accepted for publication: 06.04.2023 r.

The article presents analyzes on the possibility of using the CIPP (cured in place pipe) technology for the renovation of pipelines with an undisturbed circular crosssection, damaged and with imperfections. The results of laboratory tests on the influence of the shape of the cross-section and linear damages of the sewer subjected to renovation on the strength parameters of the pipeline system – CIPP liner are presented. The results confirm the need for individual analysis of damage and pipeline geometry before renovation.
 1. Madryas C, Przybyła B, Wysocki L. Research and Evaluate the Technical Condition of Sewer Pipes. Dolnośląskie Educational Publisher. Wrocław 2010.
 2. Kuliczkowska E, Kuliczkowski A. Możliwości bardziej efektywnego stosowania technik bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych. Instal. 2021; 3: 37 – 40.
 3. DWA-A 143-2: Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung vonAbwasserleitungen und -kanälen mit Lining – und Montageverfahren, Lipiec 2015.
 4. Matthews JC, Selvakumar A, Condit W. Demonstration and evaluation of an innovative water main rehabilitation technology: Cured-in-Place Pipe (CIPP) lining, Water Practice & Technology Vol 7 No 2, IWA Publishing 2012.
 5.  Allouche E, Alam S, Sterling R, Condit W, Selvakumar A. Forensic investigation of a generation old cipp liners, North American Society for TrenchlessTechnology (NASTT), PaperD-5-04,No- -Dig Show 2011, Washington 2011.
 6. Kuliczkowski A. Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Seidel- Przywecki Sp. z o.o. 2010.
 7.  Kolonko A, Kujawski W, Przybyła B, Roszkowski A, Rybarski S. Podstawy bezwykopowej rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz 2011.
 8. Madryas C, Kolonko A. Uwagi o wykładzinach CIPP. Inżynieria Bezwykopowa. 2010; 5 [35],Kraków.
 9.  Parka, A. Zmiany w projektowaniu powłok stosowanych w bezwykopowej odnowie przewodów infrastruktury podziemnej z zastosowaniem wytycznych amerykańskich i pokrewnych. Instal. 2022; 11: 55 – 63.
 10.  Kuliczkowski A. Optymalna grubość powłok CIPP stosowanych w bezwykopowej rehabilitacji przewodów kanalizacyjnych. Instal. 2020; 5: 41 – 46.
 11.  Przybyła B. Wytyczne ATV-M 127-2 i DWA-A 143-2. Podstawowe Zmiany w zasadach wymiarowania linerówna potrzeby renowacji technicznej rurociągów. Inżynieria Bezwykopowa. 2017; 3: 48 – 56.
 12.  AbelT. Laboratory tests and analysis of CIPPepoxy- resin internal liners used in pipelines. Part I, comparison of tests and engineering calculations. Studia Geotechnica etMechanica. 2021; vol. 43, 2: 169 – 180.
 13.  Abel T. Laboratory tests and analysis of CIPP epoxy-resin internal liners used in pipelines. Part II, comparative analysis with the use of the FEM and engineering algorithms. Studia Geotechnica et Mechanica. 2021, vol. 43, 3: 307 – 322.
 14.  PN-EN 1228:1999 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym(GRP) – Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej.
 15.  ISO7685:1998 – Plastics piping systems –Glass- -reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Determination of initial specific ring stiffness.
 16.  ISO 10466 – Plastics piping systems – Glass- -reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Test method to prove the resistance to initial ring deflection Plastic.
 17.  Kośmider P, Kolonko A, Piechurski F., Popielski P., Przybyła B., Wysokowski A, Zwierzchowski D. Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych. Wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB).
dr inż. Tomasz Abel, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0003-0020-1614
mgr inż. Remigiusz Gut, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0002-3327-4142
dr Wiktor Jasiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0001-6612-4207

mgr inż. Remigiusz Gut, Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Filia Wrocław ORCID: 0000-0002-3327-4142

rgut@ibdim.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.05.12

Article in PDF file