Rigid inclusions in soils with low shear strength


openaccess, Vol. 608 (4) 2023 / poniedziałek, 24 kwietnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.04.04

Rychlewski Piotr, Saloni Jakub, Ura Monika. 2023. Rigid inclusions in soils with low shear strength. Volume 608. Issue 4. Pages 15-19. Article in PDF file

Accepted for publication: 04.04.2023 r.

Execution of rigid inclusions in soils with low shear strength requires keeping high standards, starting from soil investigation (including in-situ testing), design and excecution control. The interpretation of soil investigation i.e. FVT and CPTU tests is also crucial, because both methods consists of using coefficients estimated on the basis of local experience. The article presents the steps that should be taken in proper designing and supervision of earthworks, the execution of rigid inclusions and execution of following construction works.
  1. Grzegorzewicz K. Bukiet czarnych kwiatów (piąty) o błędach przy wzmacnianiu podłoża gruntowego kolumnami betonowymi i skutkach robót przy podstawie nasypu na słabym podłożu, Seminarium IBDiMi PZWFS „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014”.Warszawa, 6 marca 2014.
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
  3. Ustawa – Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).
  5. PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
  6.  Tarnawski M, Frankowski Z, Godlewski T, Gwizdała K, Kłosiński J, Mieszkowski R, Nowosad A, Saloni J, Słabek A, Szczepański T, Ura M, Wierzbicki J, Wójcik M. Badanie podłoża budowli –Metody polowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
  7. Topolnicki M, Kłosiński B, Gajewska B, Gajewski M, Grzegorzewicz K, Kanty P, Krasiński A, Łęcki P, Marchwicki M, Rychlewski P, Saloni J, Sołtys G, Świniański J, Trybocka K, Warchał T, Wojtasik A. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi – projektowanie, wykonawstwo, kontrola. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.
  8.  PN-EN 12699:2015. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale przemieszczeniowe (wersja angielska).
  9. http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa. pl/images/Standardy_BHP/3.5._Platforma_ robocza_02_wytyczne.pdf.
  10.  Dokumentacja przetargowa: Postępowanie: OZ-091/48/IPU-7/2022.
mgr inż. Piotr Rychlewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-5477-5202
mgr inż. Jakub Saloni, Menard Sp. z o.o. ORCID: 0009-0005-2084-2509
mgr inż. Monika Ura, Menard Sp. z o.o. ORCID: 0009-0009-5414-6172

mgr inż. Monika Ura, Menard Sp. z o.o. ORCID: 0009-0009-5414-6172

 mura@menard.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.04.04

Article in PDF file