Practical application of the concept of equivalent concrete performance


openaccess, Vol. 622 (6) 2024 / piątek, 21 czerwca, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.06.01

Bajorek Grzegorz, Górak Piotr, Łagosz Artur. 2024. Practical application of the concept of equivalent concrete performance. Volume 622. Issue 6. Pages 1-7. Article in PDF file

Accepted for publication: 20.05.2024 r.

The paper presents a method of assessing the equivalent performance properties of concretes intended for use in exposure classes XC2 or XC4,made based on the relatively newly introduced CEMII/C-M(W-LL) 32.5R cement. The guidelines indicated in the technical reportCEN/TR16639were used for the assessment of equivalent properties of both concretes. In the current legal situation, the use ofCEMII/Ccement, among others, for concrete of exposure class XC4, is possible of thePN-B-06265:2022-08 standard only after confirming its suitability by analyzing equivalent performance properties resulting from nature of the operating conditions. The essence of verification using equivalent performance properties of concrete is based on the comparison of the properties of reference concrete based on the solution recommended for use in a given exposure class to the properties of test concrete based on a new cement solution in terms of the assumed characteristics appropriate for the designed applications. The project included reference concretes made using CEM II/B-V 32.5R cement meeting the minimum composition criteria for exposure classes XC2 or XC4, and the tested concretes were concretes made using CEMII/C-M(W-LL) 32.5R cement.
 1. Środa B. Cementy nisko klinkierowe – teraźniejszość i skomplikowana przyszłość, BTA 1 (97)/2022.
 2. PN-EN 206+A2: 2021-08 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność.
 3. PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2: 2021-08.
 4.  PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 5. PN-EN 14216:2015-09 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji.
 6. PN-EN 197-5:2021-5 Cement. Część 5: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/C-M i cement wieloskładnikowy CEM VI.
 7. PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
 8.  PN-B-06565:2018-10 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.
 9.  Bajorek G, Drabczyk M, Nowicka-Semen J. Znaczenie cementów nisko klinkierowych w kształtowaniu trwałości elementów żelbetowych. Materiały Budowlane. 2022; DOI: 10.15199/33.2022.09.
 10.  Bajorek G, Górak P, Łagosz A. Ocena właściwości użytkowych betonu z cementem CEM II/C-M w aspekcie rozszerzenia obszaru możliwości aplikacji, Monografie Technologii Betonu, XII Konferencja Dni Betonu, Tradycja i Nowoczesność, Wisła, 9-11 października 2023, s. 659 – 675.
 11.  CEN/TR 16639:2014 Use of k-value concept, equivalent concrete performance concept and equivalent performance of combinations concept.
 12.  PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
 13. PN-EN 13263-1+A1:2010 Pył krzemionkowy. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
 14.  PN-EN 15167-1:2007 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
 15.  PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 16.  PN-EN12390-12:2020-06 – Badania betonu – Część 12:Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację – Przyspieszona metoda karbonatyzacji.
dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0001-5312-8866
dr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-3479-7647
dr hab. inż. Artur Łagosz, prof. AGH, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ORCID: 0000-0002-4401-5760

dr inż. Piotr Górak, CEMEX Polska Sp. z o.o. ORCID: 0000-0003-3479-7647

 piotr.gorak@cemex.com

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.06.01

Article in PDF file