Possibilities of using the samples after testing of flexural strength for estimation of compressive strength and tensile splitting strength of concrete


Vol. 528 (8) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Małgorzata Konopska-Piechurska,
ioletta Jackiewicz-Rek

DOI: 10.15199/33.2016.08.19

Volume 528; Issue 8
Pages 73-75

Accepted for publication: 01.07.2016 r.

Quality control of hardened concrete is executed by taking a high amount of samples for tests. In this paper the analysis was performed, if there is the possibility of using the rectangular samples after testing of flexural strength for determination of other mechanical parameters of concrete for pavements. The subject of testswere two kinds of concrete for pavementswith themaximum nominal upper size of aggregate grains Dmax 8 mm (concrete used for upper layer of concrete pavement – GWN) and Dmax 22 mm (concrete used for bottom layer – DWN). Obtained results were subjected to statistical analysis.

Keywords: splitting strength, cut samples, samples after testing of flexural strength.
  1. Bajorek Grzegorz, Marta Kiernia-Hnat. 2013. Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji według aktualnych wymogów normowych. I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2013, Kraków 23 – 25 października.
  2. Brunarski Lesław. 1998. Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Kwartalnik 2-3.
  3. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2010. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali.Warszawa. PWN.
  4. PN-EN12390-5:2011Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania.
  5. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
  6. PN-EN 12350-1:2011 Badanie mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.
  7. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań, wytrzymałościowych.
  8. PN-EN 12390-3:2011/AC:2012 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
  9. PN-EN206:2014 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  10. PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.
Małgorzata Konopska-Piechurska, Ph. D. Eng. - TPA Sp. z o.o., Research Laboratory in Pruszków Wioletta Jackiewicz-Rek, Ph. D. Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Wioletta Jackiewicz-Rek, Ph. D. Eng.

w.jackiewicz-rek@il.pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.19