Possibilities of application of waste from sieving recycled aggregate in road engineering


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Zbigniew Woziwodzki,
Barbara Zając,
Andrzej Zawalski

DOI: 10.15199/33.2016.08.20

Volume 528; Issue 8
Pages 77-78

Accepted for publication: 24.06.2016 r.

The paper shows the results of investigations of the physical properties and of compaction of the waste from sieving recycled aggregate concrete with terms of the opportunities for the use of this material in road engineering. Compaction tests were performed in experimental plots (in situ). The obtained results are compared with technical requirements WT-4 for unbound mixtures.

Keywords: concrete recycling, siftedwaste fromsieving recycled aggregate, unbound mixtures, roads pavements.
 1. Ajdukiewicz Andrzej, Alina Kliszczewicz. 2009. „Recykling betonu konstrukcyjnego”. Inżynier Budownictwa (2): 65 – 69 cz. I; (3): 61 – 64 cz. II.
 2. Ajdukiewicz Andrzej, Alina Kliszczewicz. 2012. „Właściwości doraźne i reologiczne betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (3/12/III): 173 – 180.
 3. Dworzańczyk-Krzywiec Dorota. 2011. „Wpływ zawartości kruszywa z recyklingu na wybrane właściwości betonów”. Budownictwo i Inżynieria Środowiska (2): 229 – 233.
 4. Pisarczyk Stanisław. 2015. Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 5. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
 7. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.
 8. PN-EN 13286-2Mieszankimineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2:Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności. Zagęszczanie aparatem Proctora.
 9. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego.
 10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
 11. Sas Wojciech, Anna Miszkowska, Andrzej Głuchowski. 2015. „Wpływ podatności destruktu betonowego na kruszenie oraz zmiany jego właściwości fizycznych i mechanicznych”. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (67): 40 – 53.
 12. Wałach Daniel. 2014. „Możliwości powtórnego wykorzystania kruszywa pochodzącego z recyklingu betonów wysokowartościowych”. Logistyka (6): 14855 – 14864.
 13. Woziwodzki Zbigniew, Barbara Zając, Andrzej Zawalski, Łukasz Mrozik. 2015. Właściwości i możliwości zagospodarowania odpadu z przetwarzania gruzu betonowego. Str. 357 – 364. Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki. Bydgoszcz. Wydawnictwa Uczelniane UTP.
 14. WT-4 2010. Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Warszawa.
Zbigniew Woziwodzki, MSc. Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Barbara Zając, Ph. D., Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Andrzej Zawalski Ph. D. Eng. - University of Science and Technology in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Zbigniew Woziwodzki, MSc. Eng.

zbigwoz@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.20