Influence of the resistance to concentrated mechanical loads on maintaining the water tightness of flexible sheets for roof waterproofing


openaccess, Vol. 601 (9) 2022 / czwartek, 22 września, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.09.03

Francke Barbara, Runkiewicz Leonard. 2022. Influence of the resistance to concentrated mechanical loads on maintaining the water tightness of flexible sheets for roof waterproofing. Volume 601. Issue 9. Pages 50-52. Article in PDF file

Accepted for publication: 08.09.2022 r.

The article analyses the influence of concentrated mechanical loads on the durability of roofing materials as a function of roof waterproofing. The authors compared the influence of concentrated static, dynamic and hail loads on water tightness of coverings made of flexible roofing materials, i.e. bitumen sheet with reinforcement, PVC sheet and EPDM sheet. Mentioned materials were tested on concrete substrates and on the surface of mineral wool.
 1. Francke B. Nowoczesne hydroizolacje budynków. Pokrycia dachowe.Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-21987-1; Warszawa, 2021.
 2. Francke B. Nowoczesne hydroizolacje budynków. Tarasy i balkony. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-22063-1; Warszawa, 2022.
 3.  Runkiewicz L. i in. Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2. Badania i oceny elementów i obiektów budowlanych;Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-21828-7, Warszawa 2021.
 4.  KlemP. i in. Budownictwo ogólne,Vol. 2 – Fizyka budowli;WydawnictwoARKADYSp. z o.o., Warszawa 2005, ISBN 83-213-4408-9.
 5. Ściślewski Z. i in. Izolacje budowlane, wydanie 2, Verlag Dashofer, 2007.
 6. Sieczkowski J. i in. Dokumenty referencyjne do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, praca naukowo-badawcza ITB, 2015, biblioteka ITB.
 7. Wall S. i in. Wymagania parametryczne dla poszczególnych wyrobów budowlanych, etap 2, praca naukowo-badawcza, ITB, 2016.
 8. Walter A, Brito J, Lopes J. Current flat roof bituminous membranes waterproofing systems – inspection, diagnosis and pathology classification Construction and Building Materials. 2005; 19, (3): 233 – 242.
 9. Pereira C, de Brito J, Silvestre JD, Flores- Colen I.Atlas of Defects within a Global Building Inspection System. Applied Sciences. 2020; https://doi.org/10.3390/app10175879.
 10. PN-EN 12730:2015-06 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określenie odporności na obciążenie statyczne.
 11.  PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych I kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określenie odporności na uderzenie.
 12.  PN EN 13583:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów – Określenie odporności na grad.
 13. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
dr hab. inż. Barbara Francke, Warsaw University of Life Sciences, Department of Mechanics and Building Constructions; Warsaw ORCID: 0000-0001-9525-5468
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Building Research Institute, Warsaw ORCID: 0000-0002-2844-4725

dr hab. inż. Barbara Francke, Warsaw University of Life Sciences, Department of Mechanics and Building Constructions; Warsaw ORCID: 0000-0001-9525-5468

 b.francke02@gmail.com

Full paper in English:

DOI: 10.15199/33.2022.09.03

Article in PDF file