Identification of causes of cracking of concrete-concrete composite beams by the means of the example of extradosed bridge main girders


openaccess, Vol. 602 (10) 2022 / czwartek, 27 października, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.10.24

Madaj Arkadiusz, Siekierski Wojciech. 2022. Identification of causes of cracking of concrete-concrete composite beams by the means of the example of extradosed bridge main girders. Volume 602. Issue 10. Pages 94-98. Article in PDF file

Accepted for publication: 13.06.2022 r.

The influence of the execution time of individual elements ofmain girders on the distribution of internal forces in the structure and the value of the cracking moment was analysed, by the means of the example of an analysis of cracking causes for the concrete- -concrete composite girders of an extradosed road bridge. The necessity of taking into account such factors as variability of prestressing force in time and varied changes of concrete physical parameters of the cross-section components (strength, modulus of elasticity) in cracking moment calculations was pointed out. The influence of the flexibility of the connection of a rib-beamand a deck slab on the cracking moment magnitude was emphasized.
  1. Ajdukiewicz A, Mames J. Betonowe konstrukcje sprężone. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2001.
  2. Ajdukiewicz A, Mames J. Konstrukcje sprężone. Warszawa: Arkady; 1984.
  3. Madaj A, Wołowicki W. Projektowanie mostów betonowych. Warszawa: WKŁ; 2010.
  4. PN-EN 1992-1-1:2004. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  5. PN-EN 1992-2:2005. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczenia i reguły konstrukcyjne.
  6. MadajA, SiekierskiW.Analysis of effects of shrinkage of concrete added to widen RC girder bridge. Computers and Concrete. 2019; https://doi.org/10.12989/cac.2019.23.5.329
  7. Biliszczuk J. Mosty podwieszone. Warszawa: Arkady; 2005.
  8.  Trochymiak W. Mosty sprężano-podwieszone. Inżynieria i Budownictwo. 2004; 60: 485-492.
  9. Trochymiak W.Mosty betonowe z naprężonymi cięgnami – ewolucja form konstrukcyjnych i zasad obliczania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2012.
  10.  Praca zbiorowa. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2. Sekcja konstrukcji betonowych KILiW PAN. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne; 2006.
dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-6617-6290
dr hab. inż. Wojciech Siekierski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-1363-3574

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu ORCID: 0000-0002-6617-6290

 arkadiusz.madaj@put.poznan.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.10.24

Article in PDF file