Formal and technical aspects of design of two-floor office buildings in large-scale warehouse


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 19 lutego, 2019

(in Polish)

R. Krupa,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2017.06.20

Volume 538: Issue 6
Pages 56-57
Accepted for publication: 27.04.2017 r.

The article discusses the issue of qualification for fire safety of two-floor office buildings built inside large warehouse halls. Two most common ways of addressing the problem have been analysed and it was indicated which should be applied.

Keywords: office buildings, warehouse halls, fire safety, building regulations.
  [1] Kinowski Jacek, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące spełnienia kryterium nośności ogniowej przeszklonych fasad”. Materiały Budowlane 536 (4): 94 – 95. DOI: 10.15199/33.2017.04.19.
  [2] Krupa Rafał. 2015. Praktyczne aspekty przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Praca magisterska, SGSP.
  [3] Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2”. Materiały Budowlane 534 (2): 46 – 48. DOI: 10.15199/33.2017.02.11.
  [4] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).
  [5] Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).
  [6] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 535 (3): 66 – 68. DOI: 10.15199/33.2017.03.19.
  [7] Sulik Paweł. 2017. „Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych – nośność ogniowa R”. Materiały Budowlane 533 (1): 80 – 81. DOI: 10.15199/33.2017.01.15.
  [8] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290).
mgr inż. poż. Rafał Krupa, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

pawel.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.06.20