Formal and legal conditions for assessing the possibility of transforming post-industrial areas into housing purposes


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.11

Adamkiewicz Dagmara, Radziszewska-Zielina Elżbieta, Szewczyk Bartłomiej. 2022. Formal and legal conditions for assessing the possibility of transforming post-industrial areas into housing purposes. Volume 604. Issue 12. Pages 42-45. Article in PDF file

Accepted for publication: 19.10.2022 r.

Due to the specificity of post-industrial areas, it is necessary to perform a number of additional analyzes in order to reduce the risk of failure of construction projects carried out there. Therefore, it is justified to develop a tool that would support decision-making on the possibility of transforming post- -industrial areas into housing purposes. The aspect that starts this analysis is the limitations resulting fromlegal regulations, which has been discussed in this study.
 1. Radziszewska-Zielina E, Adamkiewicz D, Szewczyk B, Kania O. Decision- -Making Supportfor Housing Projects in Post-Industrial Areas. Sustainability. 2022; https://doi.org/10.3390/su14063573.
 2. Yiming S, Hong L, Shuo L, Kirk T. Semple Frederic Coulone, Qing H, Jingyang G, Guanlin G,Qingbao G,Kevin C. J. Redevelopment of urban brownfield sites in China: Motivation, history, policies and improved management. Eco-Environment& Health. 2022; https://doi. org/10.1016/j.eehl. 2022.04.005
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165, poz. 1359).
 4. Turek A. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe. Problemy Rozwoju Miast. 2013; 10/1: 71 – 86.
 5. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78).
 6. Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych, Warszawa, 2004.
 7. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
 8. Ustawa z 9 października o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777).
 9. Ustawa z 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717).
 10. Ziora J. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – niektóre uwarunkowania prawne i ekonomiczne. Problemy Ekologii. 2008; 12 (2): 96 – 99.
 11. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147).
 12. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).
 14. Gasidło K. Przekształcenia terenów poprzemysłowych – efekty i perspektywy badań i działań. Problemy Ekologii. 2018; 12 (2): 76 – 80.
 15. Ahmad, Zhu Y, Ibrahim M, Waqas M, Waheed A. Development of a Standard Brownfield Definition, Guidelines, and Evaluation Index System for Brownfield Redevelopment in Developing Countries: The Case of Pakistan, Sustainability, 2018; https://doi.org/10.3390/su10124347.
 16. Kawęcka A. Prawno-środowiskowa problematyka inwestycji typu brown field. Nieruchomości poprzemysłowe, na których wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2021; doi: 10.34616/141813.
 17. Hammondab Ellis B, Frederic C, Hallett Stephen H, Russell T, Drew H, Kingdon A, Beriro Darren J. A critical review of decision support systems for brownfield redevelopment, Science of The Total Environment, 2022; https://doi.org/10.1016/j.scitotenv. 2021.147132.
mgr inż. Dagmara Adamkiewicz, Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-3237-4360
dr inż. Bartłomiej Szewczyk, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-8147-4050

mgr inż. Dagmara Adamkiewicz, Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej

dagmara.adamkiewicz@doktorant.pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.11

Article in PDF file