Example of formation of material sets in building casing elements for low energy buildings


openaccess, Vol. 608 (4) 2023 / poniedziałek, 24 kwietnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.04.09

Pawłowski Krzysztof. 2023. Example of formation of material sets in building casing elements for low energy buildings. Volume 608. Issue 4. Pages 41-44. Article in PDF file

Accepted for publication: 11.01.2023 r.

Shaping the material layers of the building envelope and joints with low energy consumption should not be accidental, but based on detailed calculations and analyzes of physical parameters, taking into account heat flow in a two-dimensional (2D) field. The article presents an original algorithm for shaping the material arrangement of external partitions and their joints in terms of heat and humidity, as well as an analysis of the physical parameters of the connection of the external wall with the ceiling with different material arrangements.
 1. Uchwała Rady Ministrow z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.
 2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z poźn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).
 4. PN-EN ISO 14683:2008Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
 5. Program komputerowy TRISCO-KOBRU86.
 6. PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
 7. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 8.  PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.
 9. Pawłowski K. Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2020.
 10. Wouters P, Schietecata J, Standaert P, Kasperkiewicz K. Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych. Wydawnictwo ITB Warszawa 2002.
 11. Pawłowski K. Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii. Obliczenia fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Grupa Wydawnicza Medium, Warszawa 2021.
dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ, Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-6738-5764

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ, Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-6738-5764

 krzypaw@pbs.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.04.09

Article in PDF file