Evluation of the cold-mix asphalt resistance to water and frost


openaccess, Vol. 616 (12) 2023 / piątek, 22 grudnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.12.03

Jurczak Robert, Szmatuła Filip. 2023. Evluation of the cold-mix asphalt resistance to water and frost. Volume 616. Issue 12. Pages 9-12. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.11.2023 r.

Considering the problems of durability of repairsmade with cold-mix asphalt, their resistance to water and frost was determined. Due to their insufficient cohesion, it was not possible to use the procedure for assessing water and frost resistance used for hot-mix asphalt mixtures. Therefore, the standard test methods for concrete pavements and mineral aggregates were used. Two sets of mix samples were prepared with different air void contents. The results indicate that the mixture used in the West Pomeranian region is resistant to freezing and thawing in the presence of water and de-icing salts. It is also important to have correct compaction and obtain the lowest possible air void content, but without using excessive compaction energy.
 1. Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Warszawa: IBDiM; 2001.
 2. Simonen M, Pellinen T, Valtonen J, Blomberg T. Biofluxed bitumens – experiences from field tests and further developments. 5th Euroasphalt&Eurobitume Congress, 13-15th June 2012, Istanbul.
 3. Shobhit J, Bhupendra S. Cold mix asphalt: An overview. Journal of Cleaner Production, Volume 280, Part 2. 2021; http://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2020.124378.
 4. Diaz LG. Creep performance evaluation of Cold Mix Asphalt patching mixes. International Journal of Parament Research and Technology, Volume 9, Issue 2. 2016.
 5.  http://doi.org/10.1016/j.ijpnt.2016.04.002.
 6. Day D, Lancaster JM, Mckay. Emulsion cold mix asphalt in the UK: A decade of site and laboratory experience. Engineering. 2019; http://doi.org/10.1016/j.jtte.2019.05.002.
 7. Jurczak R, Kalinowska-Szarejko D. Ocena właściwości mieszanek mineralno- asfaltowych na zimno stosowanych do napraw cząstkowych dróg. Drogownictwo. 2023; 1: 3-7.
 8. Szczepaniak Z, Skierczyński P, Mularzuk R. Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009- 03-022. Zeszyt 76.Warszawa: IBDiM; 2009.
 9.  PN-B-06714-22:1984. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepności bitumów.
 10. Jaskuła P. Niszczące oddziaływanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe – przegląd literatury. Drogi i Mosty. 2004; 4: 5-44.
 11. PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego.
 12. PN-EN 12697-5:2019-01 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań – Część 5: Oznaczanie gęstości.
 13. WT-2 2014 –Część I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. GDDKiA, Warszawa 2014.
 14.  PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 Badania betonu – Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających – Złuszczanie.
 15.  PN-EN 1367-6:2008 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 6: Mrozoodporność w obecności soli.
 16. PN-EN 12697-30:2019-01Mieszankimineralno- asfaltowe. Metody badań – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie.
 17.  PN-EN 12697-6:2020-07 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno- asfaltowej.
 18.  PN-EN 12697-8:2019-01 Mieszanki mineralno- asfaltowe. Metody badań – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno- asfaltowych.
 19.  Kalisty M, Małasiewicz D. Metody badania mrozoodporności betonów. Ocena mrozoodporności betonu z cementem hutniczym. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2010; 1: 293 – 300.
 20.  SS 137244:1995 Concrete testing. Hardened concreto. Scaling at freezing. Swedish Standard.
dr inż. Robert Jurczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0003-3149-7497
mgr inż. Filip Szmatuła, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-9725-1540

mgr inż. Filip Szmatuła, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa ORCID: 0000-0001-9725-1540

 f.szmatula@ib.uz.zgora.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.12.03

Article in PDF file