Evaluation of the acoustic comfort of a residential building


Vol. 554 (10) 2018 / czwartek, 1 listopada, 2018

(InPolish)

A. Radziejowska,
J. Rubacha

DOI: 10.15199/33.2018.10.31

Volume 554: Issue 10
Pages 99-103
Accepted for publication: 22.08.2018 r.

The article presents the results of research on a selected object aimed at verifying the acoustic comfort method proposed by the authors in another work for residential buildings in the operation phase. Two kinds of tests, measurements of in-situ sound insulation and surveys among residents were made in a used residential building. The results of measurements, allowed to qualify the object to a given acoustic class. On the basis of the comparison of the results of the surveys with the results of objective classification (in-situ tests), it was shown that the respondents classified the examined object in the same category. Keywords: acoustic comfort; in-situ testing; residential buildings; social aspect; sustainable construction.
  1. Dulak Leszek, Artur Nowoświat. 2016. „Izolacyjność akustyczna – parametry i wskaźniki”. Izolacje (02).
  2. PN-B-02151-5Akustyka – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 5:Wymagania dotyczące budynkówmieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich kwalifikacji. 2017.
  3. PN-EN ISO 140-4. Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.Wycofana i zastąpiona: PN-EN ISO 16283-1:2014-05. PKN 2000.
  4. PN-ENISO717-1.Akustyka –Ocena izolacyjności akustycznejwbudynkach i izolacyjności akustycznej elementówbudowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwiękówpowietrznych. PKN, 08 2013.
  5. Radziejowska Aleksandra, Jarosław Rubacha. 2018. „Propozycja oceny komfortu akustycznego – jednej z subkategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa”. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (10) w druku.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. nr 75 poz. 690] 12 kwietnia 2002. Pracę wykonano w ramach badań statutowych nr 11.11.100.197 AGH, WGiG w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
mgr inż. Aleksandra Radziejowska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, dr inż. Jarosław Rubacha, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

mgr inż. Aleksandra Radziejowska

aradziej@agh.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.31