Drying of damp building elements


openaccess, Vol. 561 (5) 2019 / czwartek, 30 maja, 2019

(Open Access)

A. Kaliszuk-Wietecka

DOI: 10.15199/33.2019.05.03

Volume 561: Issue 5
Pages 24-26
Accepted for publication: 02.04.2019 r.

Nowadays, with the progress in construction market, appear a lot of better materials and technologies. They allow creating better and longer-lasting elements of building objects that are more resistant to external impact. However, in spite of everything, users of the buildings still very often have to copewith dampness of the partitions, whether as a result of construction processes or incorrectly made water protections or simply as a result of a installation failures or flood. Therefore, the subject of the drying of the partition is regularly discussed. However, it should be remembered that very important achieve success is not only the knowledge of the methods themselves, but also ability to match them to a specific situation. The article organizes issues related to the approach to drying the building and drying itself. The article attempt to order issues related to drying dump buildings. Keywords: drying; non-isothermal injections; renovations.
 1. Firląg Szymon. 2007. „Współpraca wentylacji mechanicznej z GWC w budynku pasywnym”. Rynek Instalacyjny (3): 21 – 26.
 2. Firląg Szymon,Artur Miszczuk. 2016. „Efektywność działania wentylacji naturalnej i możliwości jej usprawnienia”. Rynek Instalacyjny (6): 68 – 72.
 3. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2017. Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia fizyki budowli. Warszawa. PWN.
 4. Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Elżbieta Wyszyńska. 2007 „Zawilgocenie budynków przyczyną zwiększonych strat ciepła – cz. 2. Osuszanie”. Energia i Budynek (10).
 5. Olifierowicz Jerzy. 1998 „Doświadczenia stosowania metod elektrofizycznych, iniekcyjnych i termoiniekcyjnych do osuszania murów.” Konferencja Naukowa. Krynica.
 6. Osuszanie.Lublin.pl: http://osuszanie.lublin.pl/ (dostęp 29.04.2019 r.).
 7. Patent nr 219284. 2015. Sposób osuszania i zabezpieczania murów przed ponownym zawilgoceniem. Warszawa. Wydawnictwo UPRP.
 8. Rokiel Maciej. 2009. Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik. Warszawa. Wydawnictwo Medium.
 9. Solida Lim. 2011. „Badania nad skutecznością metody elektrofizycznej w zwalczaniu wilgotności kapilarnej malowideł ściennych”. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. Toruń.
 10. Wójcik Robert. 2007. „Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową” Rozdział 11. W: praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma Budownictwo Ogólne tom 2. Fizyka Budowli. Warszawa. Arkady.
 11. Wójcik Robert. 2008 „Odtwarzanie izolacji poziomych w istniejących budynkach metodą parafinowej iniekcji termohermetycznej”. Materiały Budowlane 427 (3): 7 – 8.
 12. Wyszyńska Elżbieta. 2007 „Zawilgocenie budynków przyczyną zwiększonych strat ciepła”. Energia i Budynek (8).
dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej; ORCID: 0000-0003-2476-6951

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej; ORCID: 0000-0003-2476-6951

a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl