Damage to the external plaster


openaccess, Vol. 567 (11) 2019 / środa, 27 listopada, 2019

(Open Access)

P. Krause,
I. Pokorska-Silva

DOI: 10.15199/33.2019.11.04

Volume 567: Issue 11
Pages 29 – 30
Accepted for publication: 16.10.2019 r.

This article presents the factors affecting damage to plasters of external walls with ETICS system. Irregularities related to the surface layer of the system are most quickly visible, reducing the aesthetics of the facade and affect the gradual reduction of the functionality and durability of the entire insulation system.
Keywords: exterior plaster; ETICS; damages of the plaster.
[1] Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1999.
[2] Krause Paweł, Tomasz Steidl. 2017. Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (teks jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami).
[4] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z późniejszymi zmianami.
dr inż. Paweł Krause, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

dr inż. Iwona Pokorska-Silva, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

dr inż. Paweł Krause

pawel.krause@polsl.pl