Construction accidents in renovated buildings


Vol. 605 (1) 2023 / wtorek, 24 stycznia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.01.05

Szer Jacek, Sekunda Radosław. 2023. Construction accidents in renovated buildings. Volume 605. Issue 1. Pages 20-22. Article in PDF file

Accepted for publication: 02.01.2023 r.

The article deals with the subject of construction failure and disaster arising during the course of renovation and reconstruction works of construction facilities. Two cases of failure and building catastrophe arising from faulty technology and organisation of construction works are described. The first case concerns a construction disaster occurring during construction works related to the reconstruction of a LIPSK-type building. The second case is a roof sheathing fire caused by faulty organisation of roof repairs, of a multi-family residential building in use. The study of both cases describes the situation and circumstances of the incident, the summary results of the investigations carried out and the remedial procedures recommended. The aim of the publication is to present the importance of planning and organisation of works in their subsequent execution and to point out the real consequences of ignoring this, often underestimated, aspect of construction workmanship in the area of repair works.
 1. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z póź. zm).
 2. Adaptacja projektu typowego NRD. Budynek główny Nr 1 „LIPSK”,Warszawa, ul. ...,Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Konstrukcja, 1973.
 3. Projekt wykonawczy częściowej rozbiórki budynku LIPSK, przy ul. ... w Warszawie dla III Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Warszawa, grudzień 2016.Autor: mgr inż. arch. Wojciech Gołąb.
 4. Inwentaryzacja „pionowości” dwuteowników (opracowanie geodezyjne), Warszawa, 24.07.2017, Autor: Geodeta uprawniony – Przemysław Mazur.
 5. Tyczyński Z., Sekunda R., Machnikowski M., Szymczyk D. Ekspertyza techniczna dotycząca sposobu zabezpieczenia stateczności uszkodzonych rygli ramkonstrukcji oraz tymczasowego zabezpieczenia całej konstrukcji budynku typu Lipsk przy ul. ... w Warszawie, Warszawa, 2.08.2017.
 6.  Decyzja Nr III OT/183/2018 zakazująca użytkowania lokali nr 66A, 67, 76A i 77A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. ….. w Warszawie, wydana przez Kierownika III Oddziału Terenowego z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy. Data wydania: 8.05.2018 r.
 7. Sekunda R, Machnikowski M. Ekspertyza techniczna dotycząca dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. ... w Warszawie, uszkodzonego w wyniku pożaru, z uwzględnieniem jego wpływu na stan techniczny całego obiektu, zgodnie z Postanowieniem PINB dla m.st. Warszawy nr III, Warszawa, 21.05.20218.
 8. Postanowienie NR– IIIOT/145/2018 dotyczące wstrzymania prowadzenia robót budowlanych przy remoncie dachu na budynku wielorodzinnym przy ul.…..w Warszawie, obowiązku wykonania robót zabezpieczających strefy zagrożonej pożarem przed dostępem osób trzecich oraz obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej. Postanowienie wydane przez Kierownik III Oddziału Terenowego z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy. Data wydania: 8.05.2018 r.
 9. Chudyba K. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu wg Eurokodów(norm PN-EN). Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, CNBOP-PIB, Warszawa 2016.
 10. Hager I. Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze. Dwumiesięcznik: Cement Wapno Beton, lipiec/sierpień 2009 r.; 4: 167 – 178.
 11. Szer J, Jeruzal J, Szer I., Filipowicz P. Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy, Łódź. Monografia, PŁ 2022.
dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Obiektów ORCID: 0000-0002-7830-2952
dr inż. Radosław Sekunda, Biuro Inżynierskie Jarosław Sekunda ORCID: 0000-0001-5735-5919

dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Obiektów ORCID: 0000-0002-7830-2952

jacek.szer@p.lodz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.01.05

Article in PDF file