Composite bases with the addition of rubber powder from recycled tires for road pavements


openaccess, Vol. 614 (10) 2023 / czwartek, 26 października, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.10.08

Kukiełka Jerzy. 2023. Composite bases with the addition of rubber powder from recycled tires for road pavements. Volume 614. Issue 10. Pages 39-42. Article in PDF file

Accepted for publication: 18.07.2023 r.

The article describes the experience or making road pavement bases from mineral-cement-emulsion mixtures (MCEM) and asphalt-cement concrete (ACC). Many years of work on improving the "cold" recycling technology of asphalt pavements, mainly to improve fatigue life and cracking resistance, resulted in the development of new composite mixtures using rubber powder. Compositions and properties of mixtures containing reclaimed asphalt, new aggregate, cement, asphalt emulsion and shredded rubber waste are described. The laboratory research work carried out allowed the development of patents and the implementation of the technology in experimental sections.
 1. Judycki J, Jaczewski M. Zastosowanie w warunkach polskich francuskiej metody projektowania nawierzchni asfaltowych o podbudowach związanych spoiwem hydraulicznym. Drogownictwo. 2012; 6.
 2. Kukiełka J. Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych. Monografie Politechniki Lubelskiej; 2013.
 3. Ołdakowska E. Beton cementowy modyfikowany rozdrobnionymi odpadami gumowymi. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo 109/2006.
 4. Ołdakowska E. Badanie wpływu dodatku rozdrobnionych zużytych opon samochodowych na wybrane właściwości kompozytów cementowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo 112/2007.
 5.  Horodecka R, Kalabińska M, Piłat J, Radziszewski P, Sybilski D. Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie drogowym. Wydawnictwo IBDiM zeszyt 54,Warszawa; 2002.
 6. Orzechowski R. Wpływ gumy i wosku syntetycznego FT na trwałość mieszanki SMA. Praca doktorska. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce; 2017.
 7.  Błażejowski K, Ostrowski P, Wójcik-Wiśniewska M, Baranowski W. Mieszanki i nawierzchnie z Orbiton HiMA. Wydawnictwo Orlen Asfalt, Płock; 2020.
 8. Zawadzki J, Matras J, Mechowski T, Sybilski D. Warunki techniczne wykonania warstw podbudowy zmieszankimineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). IBDiM, Zeszyt 61,Warszawa; 1999.
 9. Kukiełka J, Kukiełka J. Wpływ temperatury na cechy mechaniczne betonów asfaltowo-cementowych. Tom 4, Inżynieria komunikacyjna, Konferencja Krynica; 2002.
 10.  Kukiełka J. Beton asfaltowo-cementowy (BAC). Materiały Budowlane. 2000; 11:.
 11.  Bajak M. Właściwości mechaniczne podbudów z betonów asfaltowo-cementowych. Zeszyty Budownictwo i Architektura, WBiA, Politechnika Lubelska. 2007; 1.
 12.  Dreger M, Kraszewski C. Wykorzystanie odpadów przemysłowych w budownictwie drogowym. Materiały konferencyjne „Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie” Nałęczów, 16-17.06.2005.
 13.  Kukiełka J. Recykling głęboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych. Materiały Budowlane. 2014; 12.
 14. Firlej S, Kukiełka J. Load bearing capacity of a national road with base course made of mineral- cement-emulsion mixture after 12 years of exploitation. Road and Bridges – Drogi i Mosty. 2019; 189.
 15. Judycki J, Dołżycki B, Hutnik K, Stienss M. Weryfikacja zasad projektowania mieszanek mineralno- cementowo-emulsyjnych. Zlecenie GDDKiA 2005. Praca naukowo-badawcza Politechniki Gdańskiej 2006 r.
 16.  Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych. Politechnika Gdańska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa; 2014.
 17.  Radziszewski P. Modyfikacja lepiszczy asfaltowych miałem gumowym. Drogownictwo. 1995; 2.
 18.  Wojdanowicz G. Doświadczenia nad uszlachetnianiem asfaltów mączką gumową. Praca COB i RTD, WKŁ, Zeszyt 1/1960.
 19.  Radziszewski P. Modyfikacja mieszanek mineralno- bitumicznych miałem gumowym. Drogownictwo. 1994; 3 i 1995; 2.
 20.  Sybilski D. Kohezja i sprężystość asfaltów modyfikowanych polimerami. Praca IBDiM. 1992; 2.
 21.  Tymczasowe wytyczne do stosowania spoiwa mineralno-asfaltowo-gumowego. WZDP; 1972.
 22. Dębiński M, Kukiełka J. Mieszanki mineralno- cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym. VII Międzynarodowa Konferencja „Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym”. Politechnika Lubelska WBiA Budownictwo i architektura vol. 15 (1) Lublin, 27-29 kwietnia; 2016.
 23.  Kukiełka J, Bańkowski W. The experimental study of mineral-cement-emulsion mixtures with rubber powder addition. Construction and Building Materials. 2019; 226.
 24.  Kukiełka J. Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego. Budownictwo i Architektura. 2017; 16. (3)7.
 25. Kukiełka J, Bańkowski W, Mirski K. Asphalt-Cement Concretes with Reclaimed Asphalt Pavement and Rubber Powder from Recycled Tire. Materials. 2021; 14 (9): 2412.
dr inż. Jerzy Kukiełka, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-7050-697X

dr inż. Jerzy Kukiełka, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0001-7050-697X

 jerzy.kukielka@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.10.08

Article in PDF file