Calculation assessment of tanks load bearing capacity in small wastewater treatment plants


Vol. 532 (12) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

A. Piekarczuk,
S. Dudziak

DOI: 10.15199/33.2016.12.09

Volume 532: Issue 12
Pages 27-29
Accepted for publication: 01.12.2016

The paper concerns load bearing capacity assessment based on numerical calculations of plastic tanks in small wastewater treatment plants. The paper presents the interpretation of the product standard regulations with reference to the bearing capacity load assessment. The paper contains authors’ comments and guidelines on the interpretation of the standard regulations. Practical advice on the application of numericalmethods to assess tanks bearing capacity load is also included

Keywords: smallwastewater treatment plants, static calculations, numerical modelling.
1] Bobrowicz Jan, Lech Czarnecki, Jadwiga Tworek. 2012. „Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011”. Materiały Budowlane (11): 32 – 35. [2] HalickaAnna, Dominika Franczak. 2013. Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. [3] PN-EN 12566-3 + A2:2013-10 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lubmontowane namiejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków. [4] PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. [5] PN-EN1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. [6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. [7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
  • dr inż. Artur Piekarczuk Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki
  • mgr inż. Sławomir Dudziak Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

dr inż. Artur Piekarczuk

a.piekarczuk@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.12.09