Assessment of the possibility of using a laminate coating to repair and strengthen the jacket of a steel fuel tank with a vertical axis


openaccess, Vol. 621 (5) 2024 / piątek, 24 maja, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.05.07

Gacki Dawid, Słowiński Kamil. 2024. Assessment of the possibility of using a laminate coating to repair and strengthen the jacket of a steel fuel tank with a vertical axis. Volume 621. Issue 5. Pages 31-35. Article in PDF file

Accepted for publication: 16.04.2024 r.

The article presents the course and results of research which purpose was aimed at evaluation of selected properties of polyester-glass coatings used to repair and strengthen the jackets of steel cylindrical tanks with a vertical axis for the storage of liquid fuels. Through experimental research, the issues related to the risk of delamination of the steel-laminate composite as a result of dynamic loads, as well as the impact of different temperatures at which the laminate operates inside the tank on the hardness of the laminate coating were identified. The stability of the dimensions and shape of the laminate coating in exceptional conditions where it is subjected to an exposure to elevated temperature was also assessed. An attempt was also made to answer the question about the impact of the use of a laminate coating on the load bearing capacity of the tank shell strengthened with it.
 1. Maślak M, Pazdanowski M, Siudut J. Kształtowanie elementów w modernizowanych stalowych zbiornikach paliwowych wynikające ze zmian użytkowych oraz wzrastających wymagań środowiskowych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. 2017; DOI: 10.7862/rb. 2017.32.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243 z 21 listopada 2005, z późniejszymi zmianami).
 3.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. nr 113 z 18 września 2001, z późniejszymi zmianami).
 4. German J: Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996.
 5. Hyla I, Kozioł M. Wpływ struktury układów wielowarstwowych na rozwój procesy zniszczenia laminatów. Inżynieria Materiałowa. 2007; 2.
 6. Huang T, Bobyr M. A Review of Delamination Damage of Composite Materials. Journal of Composites Science. 2023; https://doi. org/10.3390/jcs7110468.
 7. NassarA, Nassar E. Effect of fiber orientation on the mechanical properties of multi layers laminate nanocomposites. Heliyon 6 (2020). https://doi.org/10.1016/j.heliyon. 2020.e03167.
 8. PN-EN 59:2016-03 Tworzywa sztuczne ze wzmocnieniem szklanym – Oznaczanie twardości twardościomierzem Barcola.
 9.  Królicka A, Trębacki K. Próby wytrzymałościowe kompozytów polimerowych. Autobusy. 2017; 9.
 10.  PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2 Zbiorniki.
 11.  PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
dr inż. Dawid Gacki, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2025-3884
dr inż. Kamil Słowiński, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4225-520X

dr inż. Kamil Słowiński, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-4225-520X

 kamil.slowinski@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.05.07

Article in PDF file