Assessment of the impact on the construction process changes in technical and construction regulations. Part 2


Vol. 554 (10) 2018 / czwartek, 1 listopada, 2018

(InPolish)

R. Krupa,
M. Burda,
P. Kubica,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.10.42

Volume 554: Issue 10
Pages 135-139
Accepted for publication: 12.09.2018 r.

The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4] in subchapter 3 and 4 of section VI. Comparison of the wording of the recipe before and after the change was carried out, general direction of change; assessment of the impact of change on the construction process were indicated and assessment of interpretation doubts were discussed. Keywords: fire safety of buildings; technical regulations; Polish Law Technical Conditions.
  1. Burda Marcin, Rafał Krupa, Przemysław Kubica, Paweł Sulik. 2018. „Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1.”. Materiały Budowlane 551 (7): 2 ÷ 5. DOI: 10.15199/33.2018.07.01.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.wsprawiewarunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami, obowiązującymi do końca 2017 r.).
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. z 08.12.2017 r. poz. 2285).
  4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).
  5. Sulik Paweł,WojciechWęgrzyński. 2015. „Wentylacja pożarowa w budynkach. Cz. 1. Wymagania i systematyka”. Builder (3): 96 – 99.
kpt. mgr inż. Rafał Krupa, kpt. mgr inż. Marcin Burda, Absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

 p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.10.42