Assessment of acoustic quality of residential buildings in Poland


openaccess, Vol. 588 (8) 2021 / środa, 18 sierpnia, 2021

(Open Access)

Nowicka Elżbieta. 2021. Assessment of acoustic quality of residential buildings in Poland. Volume 588. Issue 8. Pages 21-23. DOI: 10.15199/33.2021.08.05

Accepted for publication: 26.07.2021 r.

Providing adequate acoustic comfort in the place of residence is a significant social, technical, technological and economic problem. The needs of individual people to provide acoustics in apartments (and entire buildings) vary greatly.With regard to residential buildings, the concept of "satisfactory acoustics" must take into account the need to ensure a sense of intimacy, peace and security. For this reason, the requirements for acoustic comfort should be graded from the level ensuring the minimum, due to the physical andmental health of the population, acoustic conditions in the place of residence, to higher levels corresponding to greater needs in this regard. The article discusses the acoustic classification of residential buildings with a better acoustic quality, introduced in Poland in 2017.
  1. PN-B-02151-5:2017-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 5:Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  3.  Szudrowicz Barbara, Marek Niemas. 2011. „Klasyfikacja akustyczna budynków mieszkalnych zagadnienia ogólne, wymagania”. Materiały Budowlane 468 (8): 2 – 7.
  4.  Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka. 2012. Propozycja klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych (mieszkań). 59th Open Seminar onAcoustics joint withWorkshop on StrategicManagement of Noise includingAircraft Noise, Poznań – Boszkowo, Polska 2012.
  5. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ORCID: 0000-0002-7993-8215

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ORCID: 0000-0002-7993-8215

 e.nowicka@itb.pl