Application requirements cables and electrical wires and fiber optic in buildings because of the reaction to fire


openaccess, Vol. 563 (7) 2019 / wtorek, 23 lipca, 2019

(Open Access)

A. Borowy,
A. Kolbrecki

DOI: 10.15199/33.2019.07.03

Volume 563: Issue 7
Pages 21 – 25
Accepted for publication: 24.06.2019 r.

The analysis of current requirements of Polish building regulations in relation to electric cables and optical fibre cables applications in the buildings and comparison of these requirements with the levels of classes described in European assessment system of electric cables and optical fibre cables reaction to fire performance.
Keywords: reaction to fire; fire spread; standardization; testing.
[1] Kaczorek-Chrobak Katarzyna, Andrzej Kolbrecki. 2015. „Reakcja na ogień kabli elektrycznych”. Materiały Budowlane (7): 40 – 43.
[2] Kaczorek-Chrobak Katarzyna, Paweł Sulik, Bartłomiej Papis. 2015. „Wymogi dotyczące reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych w tunelach”. TTS Technika Transportu Szynowego, R. 22 (12): 756 – 761.
[3] Kaczorek-Chrobak Katarzyna. 2015. „Reakcja na ogień kabli bezhalogenowych oraz kabli na bazie PVC”. elektro.info (10): 25 – 27.
[4] Kaczorek-Chrobak Katarzyna. 2015. „Toksyczne produkty spalania izolacji i powłok kabli elektroenergetycznych”. elektro.info (5): 24 – 27.
[5] Kolbrecki Andrzej, Bartłomiej Papis. 2006. „Badania wyrobów elektrotechnicznych w zakresie reakcji na ogień i ciągłości dostaw energii”. Wiadomości Elektrotechniczne, R. 74 (7): 35 – 37.
[6] Kolbrecki Andrzej, Bartłomiej Papis. 2006. „Badanie i klasyfikacja kabli i przewodów wg propozycji UE”. Wiadomości Elektrotechniczne R. 74 (10): 51 – 53.
[7] Kosiorek Mirosław, Marek Łukomski. 2007. „Ciągłość dostaw energii i sygnału w warunkach pożaru – badania i ocena”. Elektroinstalator (R 14): 6 – 9.
[8] Łukomski Marek, Andrzej Kolbrecki, Mirosław Kosiorek, Kamil Perzyna. 2008. „Rozprzestrzenianie ognia przez kable elektryczne”. Materiały Budowlane (7): 48 – 51, 79.
[9] PN-EN 13501-6:2014-04 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych.
[10] PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.
[11] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.4.2011 nr L 88.
[12] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/364 z 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 15.3.2016 nr L 68.
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
dr inż. Andrzej Borowy, Emirates Safety Laboratory LLC, Dubai, United Arab Emirates

dr inż. Andrzej Kolbrecki, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

A.Kolbrecki@itb.pl