Analysis of the load bearing capacity equation for precast driven piles based on static load test results


openaccess, Vol. 621 (5) 2024 / piątek, 24 maja, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.05.01

Stachecki Kamil, Meyer Zygmunt. 2024. Analysis of the load bearing capacity equation for precast driven piles based on static load test results. Volume 621. Issue 5. Pages 1-4. Article in PDF file

Accepted for publication: 9.04.2024 r.

In this paper the results of static load tests of seven precast piles executed at the construction of the road overpass were analyzed. The aim of this work was to determine the relation between the ultimate pile bearing capacity, its length and width. Statistical analysis was used to achieve the goal, which made it possible to formulate an equation that could then be used in calculations. The determined dependence allows for the calculation of the ultimate pile bearing capacity on the basis of the known soil resistance at the level of pile base. The example of calculation presented in the paper describes implementation of the analysis results to the method of static load test curve conversion.
 1. Briaud J. Geotechnical Engineering. Unsaturated and saturated soils. New Jersey: Wiley; 2013.
 2. Gwizdała K. Fundamenty Palowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013.
 3.  Praca zbiorowa pod redakcją Topolnicki M., Kłosiński B. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2022.
 4. Krasiński A. Proposal for Calculating the Bearing Capacity of Screw Displacement Piles in Non-Cohesive Soils Based on CPT results: Studia Geotechnica et Mechanica. 2012; 34 (4): 41 – 51.
 5. Chin F. K. Estimation of the Ultimate Load of Piles Not Carried to Failure. Proceedings of 2nd Southeast Asia Conference on Soil Engineering. 1970: 81 – 90.
 6. Meyer Z, Kowalów M. Model krzywej aproksymującej wyniki testów statycznych pali. Inżynieria morska i geotechnika. 2010; 3: 438 – 44.
 7.  Szmechel G. Określenie nośności granicznej pali na podstawie próbnych obciążeń statycznych w ograniczonym zakresie. Rozprawa doktorska. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecienie, 2015.
 8. Mandolini A, Russo G, Viggiani C. Pile foundations: Experimental investigations analysis and design. XVI ICSMGE, Millpress. 2005; 1: 177-195.
 9.  Nguyen T, Ly K, Nguyent-Thoi T, Nguyen B, Doan, N. Prediction of axial load bearing capacity of PHC nodlar pile using Bayesian regularization artifical neural network. Soils and foundations. 2022; 62 (5); https://doi. org/10.1016/j. sandf. 2022.101203.
 10.  Józefika K, Zbiciak A, Maślakowski M, Piotrowski T. Numerical modeling and bearing capacity analysis of pile foundation. Procedia Engineering. 2015; 111: 356-363.
 11.  Wrana B. Pile load capacity – calculation methods: Studia Geotechnica et Mechanica. 2019; 37 (4): 83-93.
 12.  Vural İ, Kabaca H, Poyraz S. A Novel Approach Proposal for Estimation of Ultimate Pile Bearing Capacity Based on Pile Loading Test Data. Applied Sciences. 2023; 13 (13): 7993; https://doi. org/10.3390/app13137993
 13.  Shun-Wei Wang et al.: Analysis of the Bearing Characteristics of Single Piles under Vertical and Torsional Combined Loads, Advances in Civil Engineering. 2021; https://doi. org/10.1155/2021/8896673.
 14.  Gwizdała K, Roch Kowalski J. Prefabrykowane Pale Wbijane. Gdańsk: Politechnika Gdańska; 2005.
 15.  Meyer Z, Stachecki K. An attempt to analytically determine course of the continuous Q-s curve in case of changed pile length or diameter. Architecture Civil Engineering Enviroment. 2023; 16 (2): 119-126; https://doi. org/10.2478/acee-2023-0021.
 16. Stachecki K. Analiza możliwości konwersji krzywej próbnego statycznego obciążenia pala przy zmianie jego geometrii. Rozprawa doktorska. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; 2022.
 17.  Żarkiewicz K. Analiza formowania się oporu pobocznicy pala w gruntach niespoistych na podstawie badań laboratoryjnych. Rozprawa doktorska. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; 2017.
 18.  Urbański A. et al: Podstawy Projektowania Geotechnicznego. Kraków: Politechnika Krakowska; 2016.
 19.  Meyer Z., Siemaszko P. Static load test curve analysis based on soil field investigations. Bulletin of Polish Academy of Sciences. 2019; 67 (2): 329-337.
 20.  Wysokiński L, Kotlicki W, Godlewski T. Projektowanie Geotechniczne według Eurokodu 7. Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej; 2011.
 21.  Dembicki E. (red.). Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo. Tom 2. Posadowienie budowli. Warszawa: Arkady; 1988.
dr inż. Kamil Stachecki, Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ORCID: 0000-0002-7522-8451
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-2459-6262

dr inż. Kamil Stachecki, Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji ORCID: 0000-0002-7522-8451

kamil.stachecki@tu.koszalin.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.05.01

Article in PDF file