Analysis of the influence of applied concrete class for prestressed beamsafety


Vol. 524 (4) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

J. Selejdak,
K. Brózda

DOI: 10.15199/33.2016.04.34

Volume 524; Issue 4
Pages 130-131
Accepted for publication: 05.02.2016 r.

In the paper the influence of applied concrete class for selected parameters of prestressed main beam was analyzed. The impact assessment was made according to specified criteria. Exacerbation or changing one of the criteria may cause the deterioration or improvement of other conditions. The most important criterion in the assessment is to provide an appropriate loading capacity by fulfilling the necessary conditions of safety, in accordance with the relevant standards and regulations. In this paper limit state on crack width, safety condition of cracking limit state at a given level of losses and allowable compression stress limit for prestressed concrete were evaluated. In this article the concrete which satisfy given assumptions was specified. Keywords: concrete class, limit states, prestressed beam, optimalization.
  1. Ajdukiewicz Andrzej, Jakub Mames. 2004. Konstrukcje z betonu sprężonego. Kraków. Polski Cement.
  2. Baszkiewicz Kinga, Jacek Selejdak. 2014. „Comparison of selected properties of reinforced concrete and prestressed concrete structures for bending structural components”. Toyotarity. Management of technology. Alba Iulia. Aeternitas Publishing House.
  3. Dyduch Krzysztof. 2006. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2, Praca zbiorowa. Wrocław. DWE.
  4. Sieczkowski Józef. 1973. Przykłady obliczeń konstrukcji żelbetowych i z betonu sprężonego. Warszawa. WSiP.
  5. http://wim.utp.edu.pl/dok/Instrukcje-wyklady/optymalizacja1.pdf (30.06.2014 r.).
  6. Prospekty informacyjne BBR Polska: http://www.bbr.pl/start.php (15.03.2014 r.).
  7. PN-EN 1991-1-1. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynkóww.
  8. PN-EN 1992-2. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczenia i reguły konstrukcyjne.
Jacek Selejdak, Ph. D., Eng., Associate Professor - Częstochowa University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Kinga Brózda, MSc., Eng. - Częstochowa University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Kinga Brózda, MSc., Eng.

brozda.kinga@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.34