An innovative solution for timber-frame buildings using the Active Thermal Insulation system


openaccess, Vol. 612 (8) 2023 / piątek, 25 sierpnia, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.08.04

Fedorczak-Cisak Małgorzata, Sadowska Beata. 2023. An innovative solution for timber-frame buildings using the Active Thermal Insulation system. Volume 612. Issue 8. Pages 18-23. Article in PDF file

Accepted for publication: 24.07.2023 r.

Minimising energy consumption in the building sector is a necessity. To achieve this, new solutions are needed. This paper presents the concept of anActive Thermal Insulation (ATI) building, which allows a systemic approach to the building as a unified technology rather than a collection of separate elements. The long-term operation of the ATI system, in a building completed in Hungary, has demonstrated its effectiveness in minimising energy demand. The aim of this paper is to compare the climatic conditions in Hungary and Poland for the implementation ofATI technology for timber frame buildings in Poland.
 1. Paryskie porozumienie klimatyczne. Dostępne online: https://www.consilium.europa. eu/pl/policies/climate-change/paris-agreement/# EU. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/4 (sprawdzono 19.07.2023).
 2. Europejski Zielony Ład. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela 11.12.2019, COM/2019/640 final .Dostępne online: https://eur- -lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? uri=celex% 3A52019DC0640 (sprawdzono 19.07.2023).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 248). [4]
 4. opracowania KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A., Warszawa, listopad 2012. Dostępny online: http://beta.nfosigw. gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/ programy-priorytetowe/doplaty-do-kredytow- na-domy-energooszczedne/podrecznik-dobrych- praktyk/(sprawdzono 19.07.2023).
 5.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
 6.  Kisilewicz T, Fedorczak-Cisak M, Barkanyi T. Active thermal insulation as an element limiting heat loss through external walls. Energy Build. 2019; https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109541
 7. Krzaczek M, Florczuk J, Tejchman JJAE. Improved energy management technique in pipe-embedded wall heating/cooling system in residential buildings. Applied Energy. 2019; https://doi. org/10.1016/j. apenergy. 2019.113711
 8.  Sadowska B, Barkanyi T, Fedorczak-Cisak M, Gobcewicz E, Broniewicz E, Dec K. Efektywność energetyczna systemu aktywnej izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym w warunkach polskich wraz z analizą ekonomiczną i środowiskową. Materiały Budowlane. 2023; DOI: 10.15199/33.2023.06.06.
 9.  http://kurtz.zut.edu.pl/fileadmin/BE/Tablice_ materialowe.pdf (sprawdzono 19.07.2023).
 10.  Kottek M, Grieser J, Beck C, Rudolf, B, Rubel F. World map of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift. 2006, 15: 259 – 263.
 11.  Peel MC, Finlayson BL, McMahon TA. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification, Hydrol. Earth Syst. Sci. 2007; https://doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007.
 12.  Strona informacyjna oprogramowania THERM. https://therm.software.informer.com (sprawdzono 19.07.2023).
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-1125-4068
dr inż. Beata Sadowska, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ORCID: 0000-0003-2866-3685

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-1125-4068

 mfedorczak-cisak@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.08.04

Article in PDF file