Sunlight and shade analysis using BIM


Vol. 546 (2) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

A. Sz. Borkowski

DOI: 10.15199/33.2018.02.18

Volume 546: Issue 2
Pages 62-63
Accepted for publication: 14.12.2017

One of the most important analyzes carried out in the early stages of design of the building is the sunshine and shadow analysis that makes it easier to correct in accordance with technical conditions and allow to identify stakeholders of future investment. Analyzing the occlusion, shading or insolation of individual building elements may beuseful at different stages of investment implementation. The article presents the types of sunshine analyzes, possibilities of their preparation in BIM applications and discusses the influence of the sun, topography and green on the results of analyzes.

Keywords: BIM technology; analysis of sunlight, shadow analyzis
  1. Lose Maciej. Nasłonecznienie mieszkań. Przepisy, praktyka i rzeczywistość. http://www.izbaarchitektow.wr oc.pl/ogl/2015_03/ Naslonecznienie%20%20mieszkan.pdf [dostęp 24.08.20 17 r.].
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 200 2nr 75 poz. 690 ).
  3. Skorupski Michał, Marcin Mikulewicz. 2016. „Building Information Modeling w Polsce – szanse i wyzwania”. Materiały Budowlane 523 (3): 58–60. DOI: 10.15199/33.2016.03.19.
  4. Succar Bilal. Understanding model uses. http://www.bimthinkspace.com/2015/09/episode-24-understanding-model-uses.html [dostęp 24.08.2017 r.].
  5. Ustinovicius Leonas, Aurelia Peckiene, Andrzej Tomana, Wojciech Kalisz, Jerzy Rusin. Planowanie zabudowy działki obiektów przemysłowych z wykorzystaniem technologii BIM. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_874.pdf [dostęp 24.08.2017 r.].
  6. Werner Witold A. Cena słońca w projektowaniu architektonicznym. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.elem ent.desklight-1fb57aeb-d162-45a7-b896-cd8dcd3feb26 [dostęp 24.08.2017 r.].
  7. Węgierek Paweł, Andrzej Sz. Borkowski. 2016. Revit Architecture. Podstawy Projektowania. ELPRO Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., Lublin, 58 s. Przyjęto do druku: 14.12.2017 r.
  • mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

mgr inż. Andrzej Szymon Borkowski

andrzej.borkowski@pw.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.02.18